La Fundació Privada La Calàndria és l'organisme successor de La Calàndria, Mutualitat de Previsió Social del Masnou. La Fundació es va crear l'any 2006, amb la intenció de continuar la tasca realitzada des de la creació de l'entitat a principi del segle XX, que es basava fonamentalment a donar suport i atendre les necessitats de la població del Masnou, ja fos des del punt de vista de l'oci i la cultura, organitzant activitats i oferint espais d'esbarjo com la coral, les sales de ball o el cinema, com des de la vessant de l'assistència mèdica, mitjançant la Mutualitat de Previsió Social.

L'activitat i els objectius de la Fundació s'emmarquen en la dinamització sociocultural i l'assistència benèfica, principalment en el seu entorn més immediat: el municipi del Masnou. Recuperant, protegint, difonent i promovent les diverses manifestacions culturals que es donen al municipi, la Fundació pretén contribuir a l'estudi i difusió de la cultura catalana, les seves tradicions i la història del país, amb la convicció que només amb un bon coneixement de les característiques i peculiaritats de l'espai local es pot arribar a comprendre el global.

Alhora, seguim treballant per la ciutadania del Masnou posant a disposició de diverses entitats i empresaris –sempre que la seva actuació es pugui emmarcar dins l'àmbit propi d'actuació i els objectius de la Fundació– alguns dels locals ubicats a la finca propietat de la Fundació, entre el C/ del Dr. Agell i el C/ de Sant Felip: el cinema La Calàndria, l'associació Gent del Masnou, el Bar la Calàndria, la seu d'entitats municipals i el centre de Salut Mental.